Statūti

Lejuplādēt statūtus pdf formātā. 

 

GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI

Mežsaimniecības pakalpojumu

 kooperatīvās sabiedrības „L.V.Mežs”

2016.gada 9.aprīļa

biedru kopsapulcē,

Protokols Nr.1

 

STATŪTI

 

1. KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS UN JURIDISKĀ ADRESE

 

1.1. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk tekstā - Sabiedrība) pilns nosaukums latviešu valodā:

 

         Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “L.V.Mežs’’

 

1.2. Sabiedrības juridiskā adrese:

 

         „Lejasābranti”, Griķi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2136

 

2. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 

2.1. Sabiedrības darbības mērķis ir radīt pašiem meža īpašniekiem piederošu saimniecisku struktūru, kas nodrošinās Sabiedrības biedru meža un citu īpašumu kopīgu apsaimniekošanu, apsaimniekošanas rezultātā iegūtās produkcijas tālāku realizāciju, dodot iespēju labāk aizstāvēt savas intereses koksnes un citas produkcijas tirgū, kā arī piegādās Sabiedrības biedriem nepieciešamās iekārtas, inventāru un materiālus un sniegs nepieciešamos pakalpojumus, iesaistot profesionālus darbiniekus un modernas tehnoloģijas.

2.2. Sabiedrības uzdevumi:

2.2.1. nodrošināt biedru meža īpašumos iegūtās produkcijas realizāciju par izdevīgākajām cenām;

2.2.2. sniegt meža apsaimniekošanas pakalpojumus;

2.2.3. organizēt biedru apgādi ar meža īpašumu apsaimniekošanai nepieciešamajiem materiāliem un citiem ražošanas līdzekļiem;

2.2.4. konsultēt un apmācīt biedrus par viņu meža īpašumu ilglaicīgu un videi draudzīgu apsaimniekošanu, iespēju piesaistīt Eiropas Savienības vai valsts finansējumu meža īpašumu apsaimniekošanai;

2.2.5. realizēt pasākumus un projektus, ar mērķi nodrošināt ilglaicīgu un ekonomiski izdevīgu Sabiedrības biedru īpašumu apsaimniekošanu un realizēšanu.

2.3. Sabiedrības darbības termiņš nav ierobežots.

 

3. SABIEDRĪBAS TIESISKAIS STATUSS

 

3.1. Sabiedrība ir meža īpašnieku izveidota Sabiedrība ar mainīgu biedru sastāvu un kapitālu, tai ir juridiskas personas statuss, zīmogs ar Sabiedrības nosaukumu valsts valodā un konti bankās.

3.2. Juridiskas personas tiesības Sabiedrība iegūst no tās reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

3.3. Sabiedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Kooperatīvo sabiedrību likumu, citiem tiesību aktiem un Sabiedrības statūtiem.

3.4. Sabiedrības pamatdarbības virzieni, atbilstoši klasifikatoram “Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija” (NACE 2 red.), ir sekojoši:

3.4.1. Citu dzīvnieku audzēšana (01.49);

3.4.2. Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības (01.70) ;

3.4.3. Mežsaimniecība un mežistrāde (02);

3.4.4. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16);

3.4.5. Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61);

3.4.6. Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69);

3.4.7. Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.2);

3.4.8. Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22);

3.4.9. Pārējā izglītība (85.5.);

3.4.10. Citas sporta nodarbības (93.19);

3.4.11. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

3.5. Sabiedrība ir tiesīga veikt arī citas darbības, kas ir nepieciešamas tās darbības pamatvirzienu izpildei.

3.6. Sabiedrības īpašums ir visa kustamā manta un nekustamais īpašums, kas iegādāts vai citādi iegūts tās darbības laikā un kurš ir uzskaitīts Sabiedrības bilancē. Sabiedrības īpašumā neietilpst biedru personīgais īpašums, kuru biedrs nodod Sabiedrībai apsaimniekošanā.

 

4. SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

4.1.  Sabiedrības tiesības:

4.1.1. slēgt līgumus, iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, būt par prasītāju un atbildētāju tiesā un šķīrējtiesā;

4.1.2. patstāvīgi plānot savu saimniecisko darbību un noteikt izpildāmo darbu, sniedzamo pakalpojumu un izgatavojamās produkcijas cenas, saskaņā ar saviem uzdevumiem, esošo pieprasījumu un pastāvošo likumdošanu;

4.1.3. sadarboties un stāties līgumattiecībās ar personām Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs, veikt savas produkcijas un pakalpojumu importa un eksporta operācijas;

4.1.4. piedalīties citās uzņēmējsabiedrībās un iegādāties to vērtspapīrus (obligācijas, akcijas u.c.);

4.1.5. iegādāties un atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī nomāt vai iznomāt to, nomāt no citām personām vai iznomāt tām pamatlīdzekļus un citas materiālās vērtības;

4.1.6. kreditēties valsts, pašvaldību un privātās iestādēs;

4.1.7. pārdot, dāvināt, nodot bezmaksas lietošanā un iznomāt citām personām sabiedrības īpašumu;

4.1.8. nodarboties ar jebkuru statūtos paredzēto vai citu uzņēmējdarbību saskaņā ar Sabiedrības darbības raksturu un pastāvošo likumdošanu;

4.1.9. neierobežotā daudzumā izmantot algoto darbaspēku, pieņemot to darbā saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu.

4.2. Sabiedrības pienākumi:

4.2.1. kārtot likumā paredzētos kopīpašuma nodokļu un nodevu maksājumus;

4.2.2. kārtot savu biedru reģistru, norādot katra biedra vārdu, uzvārdu, dzīves vietu, datumu, kad viņš uzņemts Sabiedrībā, datumu, kad biedrs izstājies, miris vai izslēgts un kad beigusies viņa atbildība, kā arī, kad notikusi galīgā norēķināšanās ar bijušo biedru; reģistrējot juridisku personu, reģistrā norāda tās nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

 

5. ATBILDĪBAS NOROBEŽOŠANA

 

5.1. Sabiedrība ir atbildīga par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu. Valsts un pašvaldības nav atbildīgas par Sabiedrības saistībām, un Sabiedrība nav atbildīga par valsts un pašvaldību saistībām.

5.2. Sabiedrības biedri ir atbildīgi par Sabiedrības saistībām tikai ar to savu īpašumu, ko viņi ieguldījuši Sabiedrības pamatkapitālā. Sabiedrība nav atbildīga par savu biedru saistībām.

5.3. Sabiedrības biedrs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Sabiedrībai, citiem tās biedriem un trešajām personām, ja viņš ar nolūku vai neuzmanības dēļ Sabiedrības dibināšanas dokumentos vai citos dokumentos, kas iesniegti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, citas valsts vai pašvaldību institūcijās vai Sabiedrības biedriem, ir norādījis nepareizas, nepilnīgas vai neskaidras ziņas vai citādā veidā rīkojies pretēji likuma prasībām un šo statūtu noteikumiem.

 

6. SABIEDRĪBAS DIBINĀTĀJI UN BIEDRI

 

6.1. Par Sabiedrības dibinātājiem un biedriem var būt fiziskās un juridiskās personas, kuras ir meža īpašnieki.

6.2. Biedrs nedrīkst būt biedrs citā Sabiedrībā, kuras darbības mērķi ir līdzīgi vai vienādi ar Sabiedrības darbības mērķiem un virzieniem.

6.3. Biedrs Sabiedrībā var iestāties ar savu meža īpašumu vai ar zemes kadastrālajām vienībām. Informācija par biedra īpašumu norādāma rakstveida pieteikumā par iestāšanos Sabiedrībā un tiek reģistrēta biedru reģistrā. Pēc iestāšanās Sabiedrībā biedram ir tiesības pievienot jaunas zemes kadastrālās vienības, iesniedzot rakstveida pieteikumu.

6.4. Sabiedrības dibinātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras ir meža īpašnieki, parakstījušas Sabiedrības dibināšanas līgumu un statūtus un noteiktajā kārtībā un apmērā ieguldījušas savus līdzekļus šajā Sabiedrībā.

6.5. No sabiedrības reģistrācijas brīža Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tās dibinātāji kļūst par Sabiedrības biedriem.

 

7. BIEDRU UZŅEMŠANAS UN BALSTIESĪBU IEGŪŠANAS NOTEIKUMI

 

7.1. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu un statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārto ar iestāšanos saistītos maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus Sabiedrības pamatkapitālā un norāda ziņas, ko pieprasa Sabiedrības valde.

7.2. Rakstveida pieteikumu par iestāšanos Sabiedrības valde izskata 2 (divu) mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu apstiprina nākamajā biedru kopsapulcē.

7.3. Iestājoties Sabiedrībā, biedram jāiemaksā iestāšanās maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 euro centi) apmērā Sabiedrības norēķinu kontā, kā arī jāiegādājas pamatpajas saskaņā ar 10.6.punktā noteikto. Biedram izstājoties vai viņu izslēdzot no Sabiedrības, iestāšanās maksa netiek atmaksāta.

7.4. Par Sabiedrības biedru var uzņemt fiziskas un juridiskas personas, kuras ir meža īpašnieki, ir apņēmušās ievērot šos statūtus un noteiktajā kārtībā un apmērā samaksājušas iestāšanās maksu un ieguldījušas savus līdzekļus Sabiedrības pamatkapitālā. Fiziskās personas var uzņemt par Sabiedrības biedriem, ja tās sasniegušas 16 gadu vecumu.

7.5. Biedra tiesības, izņemot balsstiesības, un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā. Balsstiesības biedrs iegūst pēc tam, kad Biedru kopsapulce ir apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu. 2 (divu) mēnešu laikā pēc valdes lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz biedru sapulcei, kurā lems par biedra uzņemšanu, biedram jāiegādājas 1 (viena) pamatpaja (pamatpaju iegādes nosacījumi statūtu 10.6.punktā) un jāsamaksā iestāšanās nauda. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā biedrs nav nokārtojis visus ar iestāšanos saistītos maksājumus, valdes lēmums ir atzīstams par spēkā neesošu. Gadījumā, ja nākamajā biedru sapulcē valdes lēmums par biedra uzņemšanu tiek noraidīts, veiktie maksājumi atdodami atpakaļ to veicējam.

7.6. Ja kooperatīvās sabiedrības valde kādai personai atsaka uzņemšanu, iesniegumu par šā lēmuma pārskatīšanu var iesniegt biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, un tas izskatāms nākamajā biedru kopsapulcē. Biedru kopsapulces lēmums ir galīgs.

 

8. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

8.1. Sabiedrības biedru tiesības:

8.1.1. piedalīties Sabiedrības darbībā un tās lietu pārvaldīšanā, ievēlēt Sabiedrības rīcības un kontroles institūcijas un tikt tajās ievēlētiem;

8.1.2. saņemt Sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;

8.1.3. saņemt Sabiedrības pakalpojumus;

8.1.4. saņemt no Sabiedrības amatpersonām informāciju jebkurā jautājumā, kas skar tās darbību, un iepazīties ar sabiedrības dokumentāciju;

8.1.5. iesniegt priekšlikumus un sūdzības valdei, revīzijas komisijai vai biedru kopsapulcei;

8.1.6. slēgt darba līgumu ar Sabiedrību, ievērojot darba likumdošanas normas, ja biedram ir sabiedrības prasībām atbilstoša nepieciešamā specialitāte un kvalifikācija;

8.1.7. rīkoties ar savām pamatpajām šajos statūtos noteiktajā kārtībā;

8.1.8. saņemt pārpalikuma piekrītošo daļu šajos statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā;

8.1.9. savas balsstiesības nodod citam uz rakstiskas pilnvaras pamata;

8.1.10. izstāties no Sabiedrības, par to informējot Sabiedrības valdi ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

8.2. Sabiedrības biedru pienākumi ir:

8.2.1. realizēt caur Sabiedrību to produkcijas daļu, kura iegūta no Sabiedrībā ieguldītā meža īpašuma un/vai cita īpašuma apsaimniekošanas;

8.2.2. pirmām kārtām izmantot Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus, neslēgt ar citiem uzņēmējiem (komersantiem) līgumus par pakalpojumiem, ja analogus pakalpojumus par tādu pašu vai zemāku cenu sniedz Sabiedrība;

8.2.3. iegādāties nepieciešamās iekārtas, inventāru un materiālus pirmām kārtām ar Sabiedrības starpniecību, neslēgt ar citiem uzņēmējiem (komersantiem) līgumus par iekārtu, inventāra vai materiālu piegādēm, ja analogas iekārtas, inventāru vai materiālus par tādu pašu vai zemāku cenu piedāvā Sabiedrība;

8.2.4. ievērot Sabiedrības Statūtus un izpildīt biedru kopsapulces un tās ievēlēto pārvaldes un revīzijas institūciju lēmumus;

8.2.5. apmaksāt pamatpajas šajos statūtos noteiktajā apmērā un kārtībā;

8.2.6. neizplatīt ar Sabiedrības darbību saistīto informāciju;

8.2.7. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par Sabiedrības darbu Sabiedrības valdei;

8.2.8. saudzēt Sabiedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai revīzijas komisijai (revidentam) par konstatēto mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību, un veikt attiecīgus pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai;

8.2.9. savlaicīgi paziņot valdei par atrašanās vietas, juridiskās adreses, amatpersonu maiņu, apsaimniekojamās meža un citas platības un citām izmaiņām, kuras jāizdara biedru reģistrā.

8.3. Sabiedrības biedrs ir atbildīgs Sabiedrībai un pārējiem tās biedriem par zaudējumiem, kas nodarīti, biedram pārkāpjot šo statūtu noteikumus.

8.4. Sabiedrības biedra nāves gadījumā pamatpajas un pārpalikuma piekrītošā daļa tiek mantotas. Ja mantinieks Sabiedrībai iesniedz iesniegumu par iestāšanos Sabiedrībā, viņš kļūst par Sabiedrības biedru un iegūst visas biedra tiesības un pienākumus, izņemot mirušā biedra amatus sabiedrības institūcijās. Ja mantinieks 1 (viena) gada laikā no Sabiedrības biedra nāves datuma, nav iesniedzis iesniegumu par iestāšanos Sabiedrībā, tad viņš zaudē tiesības iesniegt iesniegumu, un biedrs uzskatāms par izslēgtu no Sabiedrības. Iestāšanās maksu mantinieki nemaksā. Strīdus, kas rodas paju sadalīšanā starp mantiniekiem, izšķir tiesa.

Ja mantinieks neatbilst biedra statusa prasībām vai neiesniedz iesniegumu par iestāšanos Sabiedrībā noteiktajā termiņā, tad tas par biedru netiek uzņemts un mantotā daļa tiek izmaksāta 9.6.punktā noteiktajā kārtībā. Valdes pienākums ir izdarīt attiecīgus grozījumus biedru reģistrā. Par atteikumu uzņemt mantinieku par Sabiedrības biedru valde pieņem motivētu lēmumu. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība noteikta statūtu 7.6.punktā.

Ja 1 (viena) gada laikā no Sabiedrības biedra nāves datuma nepiesakās neviens mantinieks, tad biedra pamatpajas un pārpalikuma piekrītošo daļu ieskaita Sabiedrības rezerves kapitālā un biedru izslēdz no Sabiedrības.

 

9. BIEDRA IZSTĀŠANĀS VAI IZSLĒGŠANA UN BALSTIESĪBU ZAUDĒŠANAS NOTEIKUMI

 

9.1. Sabiedrības biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu Sabiedrības valdei. Biedrs nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par Sabiedrības likvidāciju.

9.2. Biedram ir tiesības atsaukt iesniegumu par izstāšanos no Sabiedrības.

9.3. Biedrs drīkst iesniegt Sabiedrības valdei iesniegumu par izstāšanos no Sabiedrības ne ātrāk kā vienu gadu pēc valdes lēmuma par biedra uzņemšanu.

9.4. Valdei biedra iesniegums par izstāšanos jāizskata 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas.

9.5. Ar brīdi, kad biedrs iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības, bet biedram saglabājas visi šajos statūtos noteiktie biedra pienākumi līdz brīdim, kad valde pieņēmusi lēmumu par biedra izstāšanos. Pēc tam, kad valde pieņēmusi lēmumu par biedra izstāšanos, viņš zaudē tiesības piedalīties biedru kopsapulcē un būt Sabiedrības vēlēto pārvaldes un revīzijas institūciju sastāvā.

9.6. Biedram, kas izstājies no Sabiedrības, pamatpajas izmaksājamas divu gadu laikā no attiecīgā gada pārskata apstiprināšanas dienas. Ja biedra pamatpaju nominālvērtība veido 10% vai vairāk no Sabiedrības pamatkapitāla, pamatpajas biedram izmaksājamas triju gadu laikā, atmaksu veicot vienmērīgi pa gadiem. Sabiedrībai ir tiesības ieturēt no biedram izmaksājamās summas Sabiedrības prasījumus pret biedru.

9.7. Sabiedrības valde var izslēgt biedru ja:

9.7.1. biedrs nepilda Sabiedrības statūtu, biedru kopsapulces un/vai valdes lēmumu prasības;

9.7.2. biedrs 10 (desmit) gadus pēc kārtas nav izmantojis Sabiedrības pakalpojumus;

9.7.3. biedra rīcība izraisa valsts, pašvaldības vai citas personas pamatotas prasības pret Sabiedrību par zaudējumu atlīdzību, ko biedrs atsakās segt;

9.7.4. biedrs nekārto Sabiedrības noteiktos maksājumus 1 (vienu) gadu.

9.8. Lēmumu par biedra izslēgšanu Sabiedrības valde pieņem, aizklāti balsojot. Valde rakstiski paziņo biedram par valdes sēdes vietu un laiku, kurā tiks izskatīts jautājums par viņa izslēgšanu. Pirms balsošanas valdei jāuzklausa izslēdzamā biedra paskaidrojumi. Ja biedrs, kuram par valdes sēdes vietu un laiku ir paziņots, neierodas valdes sēdē valdei nezināma iemesla dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kurus valde neatzīst par attaisnojošiem, jautājumu par biedra izslēgšanu var izskatīt bez biedra klātbūtnes. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcē, iesniedzot motivētu iesniegumu valdes priekšsēdētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vai – ja izslēgtais biedrs nav piedalījies valdes sēdē, pēc tam, kad viņam izsniegts vai nosūtīts valdes lēmums par izslēgšanu. Biedra iesniegumu izskata kārtējā vai ārkārtas biedru kopsapulcē, un kopsapulces lēmums ir galīgs. Valdes un revīzijas komisijas locekļus nevar izslēgt, pirms viņi nav atbrīvoti no amata.

9.9. Ja izslēgšanas iemesli tiek novērsti, izslēgtajam biedram ir tiesības iesniegt jaunu iesniegumu par iestāšanos Sabiedrībā, kuru Sabiedrības valdes izskata Statūtos atrunātajā kārtībā.

9.10. Par biedra izstāšanās dienu uzskatāma diena, kurā valde pieņēmusi lēmumu par viņa izstāšanos. Par biedra izslēgšanas dienu uzskatāma diena, kurā notecējis termiņš sūdzības iesniegšanai, ja sūdzība nav iesniegta, vai kurā biedru kopsapulce noraidījusi biedra sūdzību par viņa izslēgšanu, ja biedrs valdes lēmumu par izstāšanos ir pārsūdzējis kopsapulcē.

9.11. Biedram, kas izstājies no Sabiedrības vai izslēgts no tās, nav tiesību pieprasīt kādu daļu no citiem Sabiedrības kapitāliem vai tās mantas.

9.12. Biedra izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā viņa pajas karte (10.14.punkts) tiek anulēta. Biedram ir pienākums iesniegt anulēto pajas karti Sabiedrības valdē. Pamatpajas mantošanas gadījumā pajas karte iesniedzama Sabiedrības valdē pāradresācijas ieraksta izdarīšanai.

 

 

10. SABIEDRĪBAS LĪDZEKĻI

 

10.1. Sabiedrības līdzekļi veidojas no Sabiedrības biedru iemaksātajām pamatpajām, iestāšanās maksas, ienākumiem no uzņēmējdarbības, līgumsaistībām, ziedojumiem un citiem ienākumiem.

10.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir mainīgs, bet ne mazāks par minimālo. Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir EUR 355,72 (trīs simti piecdesmit pieci euro, 72 euro centi). Sabiedrības sākotnējais pamatkapitāls tiek veidots no dibinātāju iemaksātajām pamatpajām. Vienas pamatpajas nominālvērtība ir EUR 8 (astoņi euro, 00 euro centi). Sabiedrība tiek dibināta ar sākotnējo pamatkapitālu EUR 355,72 (trīs simti piecdesmit pieci euro, 72 euro centi), kas sadalīts 50 (piecdesmit) pamatpajās.

10.3. Sabiedrības pamatkapitāls veidojas no pamatpajām.

10.4. Pamatpajas nominālvērtību var samazināt vienīgi tad, ja Sabiedrībai pēc saimnieciskā darbības gada noslēgšanas zaudējumu segšanai nepietiek rezerves kapitāla un nepieciešams izmantot daļu no pamatkapitāla.

10.5. Ja pamatkapitāls samazinās un ir mazāks par noteikto minimālo lielumu, valdei triju mēnešu laikā jāsasauc biedru kopsapulce, kurā tiek lemts par Sabiedrības tālāko darbību.

10.6. Visiem Sabiedrības biedriem iestājoties Sabiedrībā ir jāiegādājas 10 (desmit) pamatpajas saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

10.6.1. 10 (desmit) pamatpajas iegādājas uzreiz iestājoties Sabiedrībā

vai

10.6.2.1. 1 (vienu) pamatpaju iegādājas iestājoties Sabiedrībā saskaņā ar 7.5.punkta nosacījumiem;

10.6.2.2. 9 (deviņas) pamatpajas iegādājas pēc pirmā veiktā darījuma ar Sabiedrības starpniecību, t.i., pamatpaju vērtība tiek atskaitīta no biedram izmaksājamās darījuma summas.

10.7. Sabiedrības biedri pamatpaju iegūst, iemaksājot pamatpajas vērtību naudā Sabiedrības norēķinu kontā.

10.8.  Visiem biedriem ir vienāds pamatpaju skaits, t.i., 10 (desmit) pamatpajas.

10.9. Pamatpajas nevar atsavināt un izmaksājamas tikai pie izstāšanās.

10.10.  Biedram, kurš ir ieguldījis savas pamatpajas pilnā apjomā, tiek izdota pajas karte, kas nav vērtspapīrs. Visas paju kartes ir vārda kartes. Pajas karti Sabiedrības valde izdod biedram 2 (divu) mēnešu laikā pēc pajas ieguldījuma izdarīšanas. Pajas kartē norādāma visa Sabiedrības biedru reģistrā esošā informācija par Sabiedrības biedru un to paraksta Sabiedrības valdes priekšsēdētājs un galvenais grāmatvedis, un to apliecina ar Sabiedrības zīmogu. Pajas karti reģistrē Sabiedrības biedru reģistrā.

 

11. SABIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCE

 

11.1. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Sabiedrības biedru kopsapulce. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem Sabiedrības biedriem.

11.2. Ir kārtējās un ārkārtas Sabiedrības biedru kopsapulces.

11.3. Kārtējās biedru kopsapulces sasauc valde vienu reizi gadā līdz katra gada 30.aprīlim.

11.4. Ārkārtas biedru kopsapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai, ja torakstiski pieprasa vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) biedru vai revīzijas komisija.

11.5. Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas nesasauc biedru kopsapulci, to sasauc revīzijas komisija.

11.6. Biedru kopsapulces tiek sasauktas, izziņojot katram Sabiedrības biedram sapulces laiku un vietu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms paredzētā sapulces datuma pa pastu, e-pastu vai telefoniski.  Noteikums par 10 (desmit) dienu termiņu nav attiecināms uz atkārtotas kopsapulces (11.7.punkta otrā daļa) sasaukšanu. Kopsapulces norise, izņemot par Statūtu 11.11.punktā minētajiem jautājumiem, var tikt organizēta arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

11.7. Biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no Sabiedrības balsstiesīgajiem biedriem. Ja biedru kopsapulce nav tiesīga, 10 (desmit) dienu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, ar tādu pašu dienas kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

11.8. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa vismaz ½ (viena puse) klātesošo biedru. Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot amatā un atceļot no amata valdes priekšsēdētāju, valdes un revīzijas komisijas locekļus, kā arī apstiprinot valdes lēmumus par biedru izslēgšanu.

11.9. Lēmumu par grozījumiem sabiedrības statūtos, iestāšanos kooperatīvo sabiedrību savienībās, Sabiedrības reorganizāciju vai darbības izbeigšanu biedru kopsapulce pieņem ar 2/3 (divu trešdaļu) klātesošo sabiedrības biedru balsu vairākumu.

11.10. Katram biedram ir 1 (viena) balss Sabiedrības biedru kopsapulcē, neatkarīgi no biedram piederošo pamatpaju skaita.

11.11. Vienīgi biedru kopsapulce:

11.11.1. izdara grozījumus Sabiedrības statūtos;

11.11.2. lemj par aizvadītā darbības gada pārskatu pēc valdes un revīzijas komisijas ziņojuma;

11.11.3. lemj par valdes sagatavoto Sabiedrības budžetu un darba plānu jaunajam darbības gadam;

11.11.4. nosaka pamatpajas nominālvērtību;

11.11.5. nosaka biedru regulāro un vienreizējo maksājumu lielumu;

11.11.6. izskata sūdzības par valdes lēmumiem;

11.11.7. ievēlē amatā un atceļ no amata Sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes un revīzijas komisijas locekļus;

11.11.8. nosaka valdes priekšsēdētāja un revīzijas komisijas atalgojumu;

11.11.9. apstiprina valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no Sabiedrības;

11.11.10. izlemj jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības reorganizāciju vai tās likvidāciju, kā arī sabiedrības iestāšanos kooperatīvo sabiedrību savienībās un izstāšanos no tām;

11.11.11. lemj par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanu un pirkšanu, iestāšanos uzņēmējsabiedrībās un izstāšanos no tām;

11.11.12. sadala iepriekšējā saimnieciskās darbības gada pārpalikumu vai nosaka zaudējumu segšanas kārtību;

11.11.13. ar pilnvarotas personas starpniecību pārstāv Sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes celtajās prasībās pret sabiedrību.

11.12. Biedru kopsapulcē izskatāmie jautājumi tiek iesniegti rakstiskā veidā valdei, kura tos izskata un apkopo izskatīšanai biedru sapulcē. Biedru kopsapulces darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas iesniegti vismaz 5 (piecas) dienas pirms Biedru kopsapulces izziņošanas.

11.13. Biedru kopsapulce izlemj tikai tos jautājumus, kas ietverti izziņotajā darba kārtībā.

11.14. Sabiedrības biedrs piedalās kopsapulcē personiski vai deleģē pārstāvības tiesības uz pilnvaras pamata.

11.15. Sabiedrības biedri, kuri 2 (divas) dienas pirms biedru kopsapulces nav nokārtojuši ar biedru kopsapulces lēmumu noteiktos maksājumus, nevar piedalīties biedru kopsapulcē ar balsstiesībām un viņus nevar ievēlēt Sabiedrības rīcības institūcijās vai amatos.

11.16. Biedru kopsapulci vada no Sabiedrības biedru vidus ievēlēts sapulces vadītājs. Par sapulces vadītāju nevar ievēlēt Sabiedrības valdes priekšsēdētāju, viņa vietnieku  un revīzijas komisijas locekļus.

11.17.  Biedru kopsapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolists un tam tiek pievienots visu sapulcē piedalījušos biedru saraksts.

 

12. SABIEDRĪBAS VALDE

 

12.1. Sabiedrības valde ir izpildu institūcija, kas vada Sabiedrības darbību un ir atbildīga biedru kopsapulcei. Sabiedrības valde nodrošina Biedru kopsapulces lēmumu izpildi un veic citas Sabiedrības statūtos paredzētās darbības, kas atbilst Sabiedrības mērķiem.

12.2. Valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ievēl un atsauc Biedru kopsapulce, aizklāti balsojot. Valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē valdes locekļi no sava vidus. Valdi var ievēlēt uz laiku ne ilgāku par 3 (trīs) gadiem.

12.3. Sabiedrības valde:

12.3.1. nodrošina biedru kopsapulces lēmumu izpildi;

12.3.2. pārstāv Sabiedrību valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

12.3.3. pārvalda Sabiedrības mantu;

12.3.4. lemj par līgumu slēgšanu un to izbeigšanu; nosaka līgumu būtiskos noteikumus;

12.3.5. lemj par rīcību ar Sabiedrības nekustamo īpašumu, tajā skaitā, par Sabiedrības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

12.3.6. pārzina Sabiedrības algoto darbinieku štatus;

12.3.7. uzņem jaunus biedrus;

12.3.8. pieņem lēmumus par biedru izslēgšanu un izstāšanos šajos statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

12.3.9. pieņem un groza Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus;

12.3.10. apstiprina Sabiedrības sniedzamo pakalpojumu tarifus;

12.3.11. izstrādā un iesniedz apstiprināšanai biedru kopsapulcē Sabiedrības ienākumu pārsnieguma pār izdevumiem izlietošanas projektu vai zaudējumu segšanas kārtību;

12.3.12. veic citas darbības, kas atbilst Sabiedrības mērķiem un risina citus jautājumus, kuri saskaņā ar šiem statūtiem nav biedru kopsapulces kompetencē.

12.4. Valdei nepieciešama Biedru kopsapulces piekrišana svarīgu jautājumu izlemšanā. Par svarīgiem uzskatāmi šādi jautājumi:

12.4.1. nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām gadījumā, ja darījuma summa pārsniedz EUR 42000,00 (četrdesmit divi tūkstoši euro, 00 euro centi);

12.4.2. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

12.4.3. tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar Sabiedrības statūtos noteikto saimniecisko darbību.

12.5. Valdes kārtējās sēdes notiek 1 (vienu) reizi mēnesī, bet ārkārtas sēdes - pēc vajadzības. Ārkārtas sēdes sasaucamas pēc valdes priekšsēdētāja iniciatīvas vai, ja to pieprasa ne mazāk kā 2 (divi) valdes locekļi.

12.6. Valdes sēdes tiek izziņotas ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms sēdes datuma, informējot par tām pa e-pastu vai telefoniski. Par nākamās sēdes datumu var vienoties iepriekšējā sanāksmē, tādā gadījumā tiem valdes locekļiem, kuri ir piedalījušies iepriekšējā sapulcē, rakstiska vai telefoniska atgādināšana nav nepieciešama. Valdes sēdes norise var tikt organizēta arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

12.7. Valdes sēdē izskata darba kārtībā iekļautos jautājumus, bet sēdes gaitā var tikt papildināts izskatāmo jautājumu saraksts.

12.8. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem. Tā pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits balsošanā ir līdzīgs, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

12.9. Valdes sēdes gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi valdes locekļi, kas piedalījušies sēdē. Ar valdes sēdes protokoliem regulāri jāiepazīstina revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

12.10. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms valdes sēdes protokolā.

12.11. Visiem Sabiedrības valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Sabiedrības valdes priekšsēdētājs pārstāv Sabiedrību atsevišķi, savukārt, pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību tikai kopīgi ar vienu citu valdes locekli.

12.12. Valdes priekšsēdētājs ir pilnvarots valdes vārdā:

12.12.1. pārstāvēt Sabiedrību valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

12.12.2. parakstīt ar Sabiedrības darbību saistītos dokumentus;

12.12.3. rīkoties ar Sabiedrības naudas un materiālajiem līdzekļiem atbilstoši valdes lēmumiem;

12.12.4. slēgt darba līgumus ar Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar valdes apstiprināto štatu sarakstu.

12.13. Bez augstāk minētā valdes priekšsēdētājs:

12.13.1. vada un organizē valdes darbu;

12.13.2. ir atbildīgs par lietvedības, grāmatvedības un statistiskās uzskaites kārtošanu sabiedrībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

12.13.3. kārtējā biedru kopsapulcē sniedz ziņojumu par valdes darbību aizvadītājā saimnieciskās darbības gadā, Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem un plānotajiem darbības virzieniem.

12.14. Valde var pieņemt darbā vienu vai vairākas personas, kura(-as) nodrošina un organizē valdes lēmumu izpildi. Ar valdes lēmumu šīs personas var pilnvarot slēgt noteiktus darījumus, noteikta veida darījumus vai jebkurus darījumus. Lēmumu par šāda pilnvarojuma izsniegšanu valde var pieņemt, ja valdes sēdē piedalās visi valdes locekļi un ja lēmums pieņemts ar 2/3 (divas trešdaļas) valdes locekļu balsu vairākumu. Darbinieks, kurš pieņemts darbā Sabiedrībā šeit minēto funkciju veikšanai, nevar būt valdes vai revīzijas komisijas loceklis.

 

13. REVĪZIJAS KOMISIJA

 

13.1. Revīzijas komisija ir Sabiedrības kontroles institūcija, kas pārbauda tās darbību.

13.2. Revīzijas komisiju ievēlē biedru kopsapulce 2 (divu) locekļu sastāvā, aizklāti balsojot, uz 3 (trim) gadiem. Par revīzijas komisijas locekļiem nedrīkst būt valdes loceklis, kā arī personas, kurām ar valdes locekļiem vai grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju ir radniecība līdz trešajai pakāpei vai svainība līdz otrajai pakāpei.

13.3. Revīzijas komisijas pienākumi:

13.3.1. pastāvīgi kontrolēt valdes darbību un raudzīties, lai sabiedrība darbotos saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem statūtiem un biedru kopsapulču lēmumiem;

13.3.2. pārbaudīt sabiedrības saimnieciskās darbības gada pārskatu, izvērtēt valdes sagatavoto budžeta projektu un savu atzinumu par tiem iesniegt biedru kopsapulcei;

13.3.3. izskatīt lēmumu projektus visos jautājumos, kas ir sabiedrības biedru kopsapulces kompetencē, un sniegt par tiem atzinumu biedru kopsapulcei;

13.3.4. ne retāk kā vienu reizi gadā izdarīt sabiedrības mantas un darbības revīziju.

13.4. Revīzijas komisijas tiesības:

13.4.1. jebkurā laikā pieprasīt valdei pārskatu par sabiedrības darbību;

13.4.2. pārbaudīt sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī pārbaudīt sabiedrības kasi, vērtspapīrus, pamatlīdzekļus un citu mantu;

13.4.3. iesniegt valdei un biedru kopsapulcei priekšlikumus sabiedrības darbības uzlabošanai.

 

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

 

14.1. Strīdus starp Sabiedrību un tās biedriem izšķir valde, bet, ja nav panākta vienošanās, tad strīdīgos jautājumus pēc vienas puses pieprasījuma izskata biedru kopsapulce. Biedru kopsapulces lēmums ir galīgs. Mantiskos strīdus starp Sabiedrību un Sabiedrības biedru, kā arī starp atsevišķiem sabiedrības biedriem izskata tiesa.

14.2. Darba strīdi un strīdi ar trešajām personām tiek izskatīti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

15. UZSKAITE UN GADA PĀRSKATS

 

15.1. Sabiedrība kārto lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sagatavo un iesniedz gada pārskatu un bilanci likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Sabiedrības darbības pārskata periods ir kalendārais gads.

15.3. Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc kalendārā gada beigām biedru kopsapulce pēc valdes un revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojuma pieņem lēmumu par aizvadītā darbības gada pārskata apstiprināšanu.

 

16. REZERVES KAPITĀLS

 

16.1. Sabiedrībā tiek veidots rezerves fonds, kura minimālais lielums ir 2 % (divi procenti) no pamatkapitāla. Rezerves fonda maksimālais apmērs nav ierobežots. Rezerves fondā tiek ieskaitīti ne mazāk kā 2 % (divi procenti) no ienākumu pārsnieguma pār izdevumiem, līdz tas sasniedzis šeit noteikto minimālo apmēru. Ar ikreizēju valdes lēmumu šeit noteikto minimālo atskaitījuma apmēru var palielināt.

16.2. Rezerves fonds tiek noguldīts tādā veidā, lai to katrā laikā var bez kavēkļiem izmantot. Par rezerves fonda izmantošanu lemj biedru kopsapulce.

16.3. Pamatojoties uz biedru kopsapulces lēmumu, var tikt izveidoti citi kapitāli (fondi). Par atskaitījumu apjomu šajos fondos, to noguldīšanas veidu un izmantošanas kārtību lemj biedru kopsapulce.

 

17. PĀRPALIKUMA SADALES UN ZAUDĒJUMU SEGŠANAS KĀRTĪBA

 

17.1. Biedru kopsapulce lemj par iepriekšējā saimnieciskās darbības gada pārpalikuma (peļņas) izmaksu vai zaudējumu segšanas kārtību.

17.2. Ja kopsapulce lemj par pārpalikuma izmaksāšanu Sabiedrības biedriem, katram biedram izmaksājamā pārpalikuma daļa tiek aprēķināta tieši proporcionāli biedra realizētās produkcijas un biedram sniegto mežsaimniecības pakalpojumu daudzumam attiecīgajā saimnieciskās darbības gadā (euro, vadoties pēc cenām, par kādām biedrs piegādājis produkciju Sabiedrībai).

17.3. Par laikā neizmaksātu pārpalikuma atmaksu Sabiedrība biedriem procentus nemaksā.

 

18. KOMERCSABIEDRĪBU DIBINĀŠANA, REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

 

18.1. Saskaņā ar Biedru kopsapulces lēmumu, Sabiedrība var dibināt, reorganizēt un likvidēt komercsabiedrības likumā noteiktajā kārtībā

 

19. SABIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJA UN DARBĪBAS IZBEIGŠANA

 

19.1. Sabiedrību var reorganizēt un tās darbību izbeigt ar biedru kopsapulces lēmumu vai ar tiesas spriedumu, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

19.2. Lēmums par Sabiedrības darbības izbeigšanu jāpaziņo Uzņēmumu reģistram un jāizsludina likumā noteiktajā kārtībā.

19.3. Pieņemot lēmumu par Sabiedrības darbības izbeigšanu, biedru kopsapulce ieceļ likvidācijas komisiju vai likvidatoru, kas pārvalda Sabiedrības likvidācijas procesu likumā noteiktajā kārtībā. Līdz ar likvidācijas komisijas (likvidatora) iecelšanu, valdes pilnvaras izbeidzas, bet tās atbildība saglabājas līdz Sabiedrības likvidēšanas brīdim.

19.4. Uz likvidācijas komisijas darbību attiecas tie paši darbības principi, kas piemērojami kooperatīvās Sabiedrības valdes darbībai.

 

 

Kārļzemnieki, 2016.gada 9.aprīlis

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs                                       /Modris Kalvāns/Autorizēties
Reģistrēties

Apaļkoku realizācijas cenas