Atkārtota biedru kopsapulce 2019.gada 24.augustā

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "L.V.Mežs" (reģ.nr. 40103652735) uzaicina uz ATKĀRTOTU Biedru kopsapulci, kas notiks
2019.gada 24. augustā plkst. 10.00 – 12.00
Inčukalna medību pilī, Inčukalna pagasts, "Kārļzemnieki".

Sēdes sākums plkst. 10.00

Darba kārtība
1.Sapulces atklāšana
2.Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3.Biedru kopsapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana
4.Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana
5.Jauno biedru apstiprināšana
6. Biedru izslēgšana
7.Jauno Statūtu apstiprināšana
8.2018.gada pārskata apstiprināšana
9.Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana
10.MPKS "L.V.Mežs" Valdes lēmuma par 2018. gada peļņas izlietošanu apstiprināšana
11.Valdes atskaite  par 2018.gadu
12.Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas


13. Padomes vēlēšanas
14. Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas
15. Vēlēšanu rezultātu paziņošana
16. 2019.gada darba plāns un budžeta projekts, to apstiprināšana
17. MPKS "L.V.Mežs" Valdes lēmuma par filiāļu atvēršanu apstiprināšana

Sēdes noslēgums plkst. 12.00

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00

Balsstiesības. Saskaņā ar spēkā esošajiem MPKS "L.V.Mežs" statūtiem (7.5. punkts) Balsstiesības biedrs iegūst pēc tam, kad Biedru kopsapulce ir apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu. Visi biedri, par  kuru uzņemšanu ir pieņemts valdes lēmums pēc 2018.gada 7.aprīļa, balsstiesības iegūs kopsapulcē pēc attiecīgā valdes lēmuma apstiprināšanas.

Iepazīšanās ar kopsapulces materiāliem tiek noteikta, saskaņā ar 22.03.2019 MPKS "L.V.Mežs" valdes lēmumu. Ar visiem Biedru kopsapulces materiāliem biedri varēs iepazīties no 2019.gada 27. jūlija kooperatīva birojā Inčukalna medību pilī vai saņemt tos pēc pieprasījuma uz Biedru reģistrā norādīto epastu.

Kandidātu izvirzīšana kooperatīva valdes priekšsēdētāja, padomes locekļu un revīzijas komisijas locekļu  amatiem.

Ņemot vērā, ka MPKS "L.V.Mežs" tiek plānota un ar jauno Statūtu apstiprināšanu tiks noteikta jauna pārvaldes struktūra, lūdzu, savlaicīgi pārdomāt par iespējamajiem kandidātiem vēlēšanām.

Jaunā struktūra paredz, ka:
-Kooperatīva valde sastāv no Valdes priekšsēdētāja, kuru ievēl uz 5 gadiem,
-Kooperatīvā ir Padome, kas sastāv no 5 padomes locekļiem, kurus ievēl uz 5 gadiem,
-Kooperatīvā saglabājas Revīzijas komisija 2 locekļu sastāvā, kurus ievēl uz 5 gadiem.
Kandidātus var izvirzīt pirms sapulces sākuma vai sapulces laikā, bet ne vēlāk kā līdz darba kārtības 11.punkta izskatīšanas.

Kontakti jautājumiem par biedru kopsapulci:
Valdes priekšsēdētājs: Modris Kalvāns, tel. 26559986, epasts: modris.kalvans@lvmezs.lv
Direktora p.i. Agnese Leite, tel. 28337390, epasts: agnese.leite@lvmezs.lv

Jaunākās ziņas