Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”  unMinistru kabineta 2015.gada 4.augusta  noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai” apakšpasākuma Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi" aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”.

 

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.oktobrim ar kopējo publisko finansējumu 600 000 EUR (seši simti tūkstoši euro).

            Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: „Atbalsta veidi” → „Projekti un investīcijas”.

Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

 

 

Avots: Lauku Atbalsta Dienests

Jaunākās ziņas