Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija» 3. starpposma atskaite

Pētniecības projekta nr. 12 «Kompleksas mežsaimniecības pakalpojumu sistēmas aprobācija»
3. starpposma atskaite

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «L.V.Mežs»

Modris Kalvāns

Agris Zimelis, LVMI «Silava»

09.01.2019.

Meža nozares kompetences centrs, 1.2.1.1/16/A/009

3. starpposma rezultāts:  Uz mazo mežizstrādes tehniku balstītas kompleksas meža apsaimniekošanas sistēmas tehnoloģiju validācija

 

Starprezultāta īss apraksts:
•Apauguma novākšana lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
•Hidroloģiskā režīma uzlabošanai pēc krājas un jaunaudžu kopšanas;
•Meliorācijas grāvju gultnes attīrīšana no pielūžņojuma;
•Praksē aprobēta kompleksā mežsaimniecības pakalpojumu sistēma;
•Publikācijas par sasniegtiem rezultātiem.
 

 

 

 

Galvenie secinājumi:

•Harvestera ražīgumu būtiski ietekmē zāģējamo koku caurmērs līdz 5 cm (pameža koki), lai nebūtu samazinājums par 22% nepieciešama pameža izzāģēšana ar BMZ, tāpēc apgalvojums par būtiskām ražīguma  izmaiņām darba metodēs, kuras saistītas ar mašinizētu pameža zāģēšanu izmantojot standarta harvestera galvu apstiprinās. Zāģējot kokus ar caurmēru 1-5 cm (pameža koki), jaunaudzēs harvestera ražīguma samazinājums par 22% un krājas kopšanas cirtē 13%, salīdzinot ar darba metodi, kurā šādu dimensiju koki izzāģēti ar BMZ. 
•Zāģējot jaunaudžu un krājas kopšanas cirtēs kokus ar caurmēru 5-7 cm (sīkkokus), ražīguma samazinājums ir līdz 14%.
•Plānojot jaunaudžu kopšanu audzēs ar vidēji izcērtamā koka caurmēru virs 7 cm, piemērotākā darba metode ir standarta sortimentu ražošana, papildus sagatavojot enerģētisko koksni. Pie šāda scenārija ražīguma samazinājums ir līdz 7%, bet iespējams papildus iegūt līdz 22% no sagatavotās lietkoksnes apjoma enerģētisko koksni, kompensējot ražīguma zudumu ar papildus ieņēmumiem.

 

Vimek 404 SE  harvestera ražīgums krājas kopšanas cirtē vidēji 8,7 m3 stundā. Saskaņā ar LVM apkopotajiem datiem līdzīgos apstākļos (vadoties pēc zāģējamā koka tilpuma), dažādu kontraktoru ražības rādītāji bija robežās no 3 līdz 12 m3 harvestera darba stundā, attiecīgi, Vimek sniegums atbilda vidējiem ražīguma rādītājiem atbilstoši esošajai ražošanas praksei, bet, pateicoties būtiski mazākām darba stundas izmaksām, kompaktklases mašīnu izmantošana mežizstrādē ļauj būtiski samazināt ražošanas izmaksas.
Vimek 404 SE harvestera darba stundas izmaksas 40 EUR pie 5% peļņas likmes, bet pievedējtraktora izmaksas ir 32 EUR stundā.Vimek mežizstrādes komplekts piemērots jaunaudžu un krājas kopšanas, kā arī galvenajai cirtei (Ba audzēs), ja zāģējamo koku stumbra tilpums nepārsniedz 0,3 m3 (D1.5=22 cm).
Ņemot vērā palielināto trokšņa līmenis Vimek mežizstrādes tehnikā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 66 jālieto trokšņu slāpējošās austiņas.
Plānojot kompleksu meža apsaimniekošanu ar Vimek tehniku, meža īpašnieks var izmantot gan mašinizēto mežizstrādi, gan vienlaidus apauguma novākšanu (C12 galva), kā arī veicot virszemes ūdens noteces vagu atjaunošanu.

 Iesniegtās publikācijas

 

1.“Factors affecting productivity of machined logging in thinning using small size forest machines”  (Research for Rural Development, LLU).
 
2.“ Preliminary conclusions on application of ultrasonic sensors in evaluation of distribution and depth of ruts in forest thinning”, pielikumā publicētā.

  http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.051

3. “Model for cost calculation and sensitivity analysis of forest operations”, pielikumā publikācija .

   https://doi.org/10.15159/AR.18.207

 

Plānotā publikācija 2019. gadā.

«Complex forest management system based on small size forest machines», iesniegts pieteikums (Engineering for Rural Development).

 

Citas aktivitātes: semināri

Projekta laikā iegūtie rezultāti prezentēti gan Latvijas meža īpašniekiem un interesentiem, gan arī starptautiski.  Semināru mērķis iepazīstināt sabiedrību, biedrus, uzņēmējus ar pētījumu, pētījuma rezultātiem, tehniku un tās iespējam.
1. 04.10.2017. iepazīšanas seminārs;
2. 23.02.2018. seminārs kooperatīva biedriem;
3. 16.03.2018. «Mazās meža tehnikas demonstrējumi»;
4. 15.11.2018. NB-NORD Nordic-Baltic Network for Operational Research, «Research results – recommendations for practice»
5. 16.11.2018. noslēguma seminārs ar sastāva kopšanas galvas un vagu rakšanas kausa demonstrējumiem
 

 Pētījuma gaita

Pētniecības projekta izvirzītie darba uzdevumi un izvirzītie mērķi ir sasniegti un uzdevumi izpildīti.

Nepieciešami papildus pētījumi:

•kausa izgatavošana meliorācijas grāvju gultnes tīrīšanai un profila veidošanai;
•sastāva kopšanas ciršu efektivitātes novērtējums audzēs ar dažādu sugu sastāvu izmantojot C12 griezējgalvu;
•vibrācijas ietekmes izvērtējums uz meža mašīnu operatoriem atkarībā no slodžu maiņas, reljefa u.c rādītājiem;
•mašinizētās mežizstrādes monitoringa sistēmas izveidošana bastoties uz telemetriskajiem datiem;
•apmācības programmas izstrāde darba ar mazgabarīta mežizstrādes tehniku.
 
Pētījuma rezultāta komercializācijas prognoze
•Pētījums ir radījis interesi mežsaimniecības pakalpojumu sniedzēju vidū. Uz šo brīdi Latvijā ienākuši 6 Vimek harvesteru un forvarderu komplekti. Tas liecina, ka meža apsaimniekošanas praktiķi ir novērtējuši tehnikas piemērotību kopšanas ciršu veikšanai Latvijas apstākļos.
•Pētījums parādīja, ka ir iespējama pozitīva naudas plūsma jaunaudžu kopšanā, kas motivē privātos meža īpašniekus ieguldīt meža kopšanā un garantē mežaudžu vērtības pieaugumu nākotnē.
•Pētījuma rezultātu mērķa auditorija ir mežsaimniecības pakalpojumu sniedzēji un meža īpašnieki, kuru īpašuma ir 15 - 20 gadīgas mežaudzes. Izmantojot Vimek mazgabarīta tehniku, iespējams jaunaudžu kopšana nodrošināt pozitīvu izdevumu ienākumu bilanci.
•Pētījums apliecināja, ka kopšanas un pievešanas izmaksas ar mazgabarīta tehniku nepārsniedz darba izmaksas ar rokas motorinstrumentiem uz 1 m3 .
•Pētījuma ietvaros veiktā kompleksā meža apsaimniekošanas pieeja dod metodisku risinājumu daudzpusīgai tehnikas izmantošanai – kompleksi veicot meža kopšanu, grāvju apaugumu  novākšanu un grāvju tīrīšanu un ievalku veidošanu ūdens režīma uzlabošanai.
•Izstrādātais  pašizmaksas kalkulācijas modelis interesentiem dod iespēju plānot mazgabarīta meža tehnikas izmantošanu un prognozēt pakalpojumu izmaksas, atbalstot tehnikas izmantošanu.
•Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “L.V.Mežs” caur pētījumu nodrošināja agrīno kopšanas ciršu apriti privāto meža īpašnieku mežos.
•Bez tam pētījums popularizēja arī kooperācijas attīstību, pētījumu rezultāti ieinteresēja privātos meža īpašniekus iesaistīties kooperatīvajā sabiedrībā un piedalīties pētījumā.
 

 

 

Projekts:Meža nozares kompetences centrs, 1.2.1.1/16/A/009

 

Jaunākā informācija